Aj keď prostredníctvom mediácie môže byť riešená väčšina sporov, niektoré musia byť  vylúčené z tohto procesu, pretože nie sú vhodné pre mimosúdne urovnanie. Sú to spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom a kde je nevyhnutné, aby existenciu práva určil súd, napr. vznik a zánik manželstva, osvojenie, atď. Taktiež sú to spory, ktoré spadajú do oblasti Trestného práva.

Mediácia je vhodná pre tých účastníkov sporu, ktorí chcú a musia aj naďalej spolupracovať, s účasťou na mediácii súhlasia, a sú ochotní spolu komunikovať.  Taktiež sú to spory, pri ktorých by odkladanie doriešenia konfliktu prehlbovalo jeho negatívne dôsledky.

Rodinné spory

 • rodičovské práva a povinnosti,
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode,
 • vyživovacia povinnosť,
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela,
 • konflikty vo veci určenia otcovstva.

 

Občianskoprávne spory

 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • spory týkajúce sa dedičstva,
 • vecné bremená a ťarchy,
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
 • plnenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke,
 • zásahy do práva na ochranu osobnosti,
 • spotrebiteľské spory, reklamácie,
 • susedské spory.

 

Pracovné a pracovnoprávne spory

 • konflikty na pracovisku,
 • pracovné úrazy,
 • náhrada mzdy,
 • náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

 

Obchodné a obchodnoprávne spory

 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
 • pohľadávky,
 • porušenie obchodného tajomstva,
 • spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev,
 • spory o náhradu škody, napr. zmluva o dielo, o sprostredkovaní, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, a pod.,
 • zmluvné pokuty, penále.

 

Spotrebiteľské spory

 

 • riešenie sporov so spoločnosťami poskytujúcimi služby,
 • spotrebiteľské zmluvy uzavreté na diaľku a pod.

 

 

Spory týkajúce sa verejnej politiky a životného prostredia

 • spory obec - občan,
 • spory kvôli kontroverzným centrám,
 • skládky odpadov.