MEDIÁCIA ako mimosúdne riešenie sporov je na Slovensku upravená zákonom č. 420/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o mediácii“).

MEDIÁCIA je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu.

Je to teda  mimosúdny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje  nestranný a nezávislý mediátor, ktorý im pomáha pokiaľ nie sú schopné sa dohodnúť, avšak dohodu si obe želajú.


VÝHODY mediácie:

  • dobrovoľnosť;

  • rovnosť účastníkov mediácie;

  • nižšie náklady na mediáciu, ako náklady v súdnom konaní;

  • dôvernosť;

  • výsledkom môže byť dohoda, ale aj exekučný titul;

  • každá zo strán vychádza zo sporu ako víťaz;

  • účastníci mediácie ju môžu kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť.

 

Začatie riešenia sporu mediáciou má rovnaké právne účinky na intertemporálne normy (premlčanie, preklúzia) ako podanie návrhu na príslušný súd/arbitrážny súd.

Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. § 11

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku.