Fázy mediácie vyjadrujú určité chronologické kroky, ktorými sa bude proces mediácie uberať počas  stretnutí sporných  strán a mediátora. Ich počet bude závisieť od konkrétneho prípadu a ochote strán sa dohodnúť na riešení prijateľnom pre obe strany.

 

Predmediačná príprava

mediator_prievidza_jozef_sevcik_mediacia_fazy_mediacie_predmediacna_priprava

 

Účastník mediácie osloví mediátora a požiada ho o prevzatie sporu a sprostredkovanie mediačného konania.

Mediátor zašle výzvu druhej strane sporu a zistí jej záujem o riešenie danej veci formou mediácie. V niektorých prípadoch mediátora kontaktujú obe strany súčasne.

 

Zahájenie mediácie

 

Ak sa zúčastnené strany dohodnú na riešení problému prostredníctvom mediácie, mediátor stanoví pravidlá a priebeh mediácie.

Po poučení účastníkov zo strany mediátora sa účastníci a mediátor v „Dohode o začatí mediácie“ dohodnú na pravidlách, priebehu  a odmene mediátora.

Cieľom mediácie je získať čo najviac informácií o vzniknutom probléme. Je potrebné popísať problém z pohľadu oboch zúčastnených strán. Pomôže to jednak mediátorovi, aby vedel problém pochopiť a následne správne usmerniť priebeh mediácie, ale tiež zúčastneným stranám pozrieť sa na problém z pohľadu druhej strany. Súčasťou mediácie môže byť aj doloženie dôkazov, prípadne vypočutie svedkov.

Po zhromaždení všetkých potrebných informácií, keď sporiace sa strany poznajú názor druhého, prichádza snaha o nájdenie kompromisu tak, aby problém bol vyriešený k spokojnosti oboch strán.

Mediátor usmerňuje komunikáciu a dohliada na dodržiavanie dohodnutých pravidiel a samotného procesu mediácie.

 

Mediačná dohoda

 

Mediačná dohoda je dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe tejto dohody môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná formou notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Výsledná mediačná dohoda je potvrdená podpisom zúčastnených strán na mediácii a mediátorom.