Základnú úpravu mediácie obsahuje zákon č. 420/2004 Z.z., ktorý sa zameriava na občianskoprávne, obchodné veci, práva z oblasti zamestnanosti, ochrany spotrebiteľa, resp. i na oblasť správneho práva.

Zákon nerieši mediáciu v trestnej oblasti a jeho ustanovenia nemožno použiť na oblasť neprenosných práv z oblasti zákonov o osobách, rodine, súťažného a spotrebiteľského práva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Súvisiacimi právnymi predpismi sú najmä:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Zákon NR SR č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
  • Zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
  • Zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  • Vyhláška MS SR č. 543/2005  o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy