Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cenník mediačných služieb

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkony súvisiace s mediáciou záväzné pre všetkých účastníkov

Predmediačná fáza

35 €
(prevzatie sporu, odoslanie výzvy druhému účastníkovi, administratívne práce, telefonická komunikácia,...)

V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov 1 až 3 nižšie uvedeného cenníka.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

Fyzické a právnické osoby

NEMAJETKOVÉ SPORY V SÚKROMNOM PODNIKATEĽSKOM SEKTORE:
Fyzické osoby - podnikatelia
60 €/hodinu
Právnické osoby - podnikatelia
130 €/hodinu
MAJEKTOVÉ SPORY V SÚKROMNOM PODNIKATEĽSKOM SEKTORE:
od 3.320 € do 6.640 €
10% z hodnoty
od 6.641 € do 16.600 €
7% z hodnoty
od 16.601 € do 33.200 €
5% z hodnoty
od 33.201 € do 66.400 €
2% z hodnoty
viac ako 66.401 €
1% z hodnoty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) Mediácia v občianskych sporoch

Susedské a rodinné spory, manželské a partnerské spory, komunitné spory

NEMAJETKOVÉ OBČIANSKE SPORY:
30 €/hodinu
MAJETKOVÉ OBČIANSKE SPORY:
do 1.660 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
60 €/hodinu
viac ako 1.661 €
100 €/hodinu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3) Mediácia v štátnom sektore

Štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore

NEMAJETKOVÉ A PRACOVNOPRÁVNE SPORY:
30 €/hodinu
MAJETKOVÉ SPORY V ŠTÁTNOM SEKTORE:
do 3.320 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
30 €/hodinu
od 3.321 do 6.640 €
8% z hodnoty
od 6.641 do 16.600 €
5% z hodnoty
od 16.601 do 33.200 €
3% z hodnoty
od 33.201 do 66.400 €
2% z hodnoty
viac ako 66.401 €
1% z hodnoty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje priemerom súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

  • Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, určí sa hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenového papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií. Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania;
  • Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH;
  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou;
  • V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.